Magyar Lovas Szövetség - közgyűlés 2023

MLSZ Arculat 2 og meret

Meghívó a Magyar Lovassport Szövetség éves rendes közgyűlésére:

Tisztelettel értesítem, hogy a Magyar Lovas Szövetség éves rendes Közgyűlését 2023. április 25-én, kedden 10.00 órakor a Nemzeti Lovarda Tudásközpont aulájában (1087 Budapest, Kerepesi út 7.) tartjuk.

Az Alapszabály 16. § (2) bek. szerint, ha a Közgyűlés az eredeti időponttól számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és ismételten össze kell hívni.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, akkor a megismételt Közgyűlésre azonos napirenddel 2023. április 25-én, kedden 11.00 órakor kerül sor, megegyező helyszínen. A megismételt közgyűlés – a meghirdetett napirendre felvett kérdésekben - a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.

Napirend:

 • 1. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
 • 2. Elnöki - köszöntő
 • 3. Megemlékezések
 • 4. 2022. szakmai beszámoló
 • 5. Könyvvizsgálat eredménye (a könyvvizsgáló beszámolója)
 • 6. Felügyelőbizottság jelentése
 • 7. Tájékoztatás a Magyar Lovassport Szövetség tulajdonában lévő gazdasági társaságok működéséről.
 • 8. 2022-es év pénzügyi beszámoló és Közhasznúsági jelentés
 • 9. 2023. évi pénzügyi terv
 • 10. Egyebek

Tisztelt Tagszervezeti Képviselők!

Megjelenésükre feltétlenül számítok.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok – a 2022. évi pénzügyi beszámoló és a 2022. évi szakmai beszámoló – a Közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal a honlapon elérhetőek.

Szavazásra azok a tagok jogosultak, akik megfelelnek a Sportról szóló 2004. évi I. törvény előírásainak és a Szövetség nyilvántartása szerint a 2022. évben a Magyar Lovassport Szövetségnek a tagdíjukat befizették. Az SZMSZ 4. § (3) bek. alapján továbbá szavazásra jogosultak azok a tagok is, akiknek jogviszonya 2023. évben jött létre és a tárgyévi tagdíjat befizették. (SZMSZ 4. § (3) A tagsági viszony a belépési kérelem elfogadásával, és a tárgyévi tagdíj befizetésével jön létre.)

A közgyűlésen szavazati joggal a tagok képviselői rendelkeznek.

A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A tag szavazati jogát törvényes képviselője útján személyesen, vagy jogszerű meghatalmazással egyéb képviselője gyakorolhatja.

A meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.

A Közgyűlés tekintetében „jogszerű meghatalmazásként” a következő dokumentumokat fogadjuk el.

A meghatalmazás közokiratba vagy az alábbiakban definiált teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt, papír alapú eredeti példányát, amelyben a meghatalmazott kifejezetten nyilatkozik a meghatalmazás elfogadásáról.

Megfelelő a teljes bizonyító erejű magánokirat, ha:

 • a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, vagy
 • b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan is fel kell tüntetni, vagy
 • c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti, vagy
 • d.) ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat aláírója az okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el.

Csak kétséget kizáróan eredeti és eredeti aláírással ellátott okiratot fogadunk el, ezért különösen, de nem kizárólagosan nem megfelelő az aláírásbélyegzővel ellátott, elektronikusan hitelesített és kinyomtatott, továbbá fénymásolt, vagy más módon szerkesztett aláírással ellátott okirat.

Az esetleges képviseleti anomáliák esetén a következők szerint fogunk eljárni:

Amennyiben meghatalmazás alapján az adott szavazólap már kiadásra került és ezt követően a tagszervezet törvényes képviselője mégis megjelenik a Közgyűlésen, a következők szerint járunk el: amennyiben a megjelent törvényes képviselő a meghatalmazást írásban visszavonja, vagy írásban rögzíti, hogy a meghatalmazás egyéb okból nem érvényes, úgy felhívjuk a meghatalmazottat a szavazólap visszaadására és azt a jelen lévő törvényes képviselő részére adjuk ki.

Amennyiben egyértelműen a 2023. évi Közgyűlésre egy tagszervezettől kettő meghatalmazott is jelen van és regisztrálni kíván, a későbbi dátummal kiállított meghatalmazást fogadjuk el érvényesnek és úgy tekintjük, hogy a későbbi meghatalmazással az előzőt a tagszervezet visszavonta. Amennyiben a kettő meghatalmazás ugyanazon a napon kelt, és amennyiben a tagszervezeti törvényes képviselő telefonszám adatával hivatalosan rendelkezünk, elsődlegesen felhívjuk a képviselőt, hogy jelölje meg az eljáró személyt, a nyilatkozatát pedig jegyzőkönyvbe vesszük és aszerint járunk el. Amennyiben a törvényes képviselő telefonszáma nem ismert, vagy nem elérhető, a szavazólapot a tagszervezet tekintetében jelen lévő egyik meghatalmazott részére sem adjuk ki!

Minden egyéb előre nem definiálható esetben, ha kétség merül fel egy okirat megfelelősége (pl. eredetisége) tekintetében, az elutasításra kerül.

Kérem a Tisztelt Tagszervezeti Képviselőket, hogy a Közgyűlés szabályszerű lefolytatásának érdekében fentiekre különös figyelmet fordítsanak! Ugyanakkor felhívom szíves figyelmüket, hogy az okiratok szabályszerű kiállítása a kiállító tagszervezeti képviselő, azok felhasználása pedig a regisztráló személy felelőssége!

Kérem, hogy a pontos regisztrációhoz a tagszervezet törvényes képviseletének igazolásához szükséges dokumentumokat is hozza magával a Közgyűlésre!

Lázár Vilmos elnök sk.

Forrás: Magyar Lovassport Szövetség

Kapcsolódó cikkek
Kommentek